Açık Rıza Metni

Страници со законски обврски

Текст за експлицитна согласност

ИЗЈАВА ЗА ИЗРЕЧНА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Прифаќам, изјавувам и се обврзам дека ми беше дадена Изјавата за Општата регулатива за заштита на податоците (ИОРЗП), која содржи информации во врска со обработката на моите лични податоци, од страна на Sutas Sut Uunleri A.S., дека ја прегледав гореспоменатата изјава за ОРЗП и дека давам изречна согласност за споделување на моите лични податоци наведени во изјавата за ОРЗП со поединци и институции лоцирани во земја и во странсво, без никакви резерви или ограничувања.