Формулар за пријавување Информациите внесени во овој формулар се доверливи и нема да бидат споделени со трета страна.

Референтен број:
производителот фирма;
Име на компанијата:
Адреса:
Телефон:
(XXX) XXX-XX-XX
Факс:
(XXX) XXX-XX-XX
Е-мејл:
name@sitename.com
Датум на основање:
Датум-Месец-Година
Каков вид на услуги овозможувате? :
Врши со деловен однос;
Име и презиме :
Титула:
Е-мејл:
Број на вработени во вашата компанија:
Дали вашата компанија е под ревизија на трета страна?:
Колку долго е потребно за да се одговори/реагира на жалба на потрошувач? :
Како вршите контрола/ревизија на квалитетот на услугата?
Поседувате ли сертификат ISO 9001?
Број на документот:
Датум на сертификатот:
Опсег на сертификатот:
Доколку немате, кога планирате да добиете сертификат?:
Дали поседувате некои други сертификати за системи за управување со квалитетот? Доколку поседувате, наведете ги. :
Дали имате програма за управување со квалитетот на снабдување?:
Наведете 3 работни препораки:
Доколку немате, кога планирате да добиете сертификат?
Следат прашања наменети за ИТ компании
Број на вработени кои работат директно за компанијата?:
Кои се вашите референтни проекти?:
Дали вашите ИТ експерти кои што ќе работат со групацијата Sütaş поседуваат сертификати за тренинг? Доколку поседуваат, наведете